Kritisk rationalisme

Originalt af Line Groes, Berit Mathiesen, Joachim Ohrt Fehler og Johan Iversen.

Denne version er omskrevet og redigeret til webbrug af Joachim Ohrt Fehler.

Kritisk rationalisme opstod som en reaktion på positivismens bekendelse til absolut viden gennem induktion. Karl Raimund. Poppper var en af hovedkræfterne bag denne videnskabsteori (Gilje og Grimen, 1995, p.66). En af parolerne for kritisk rationalisme er evnen til at stille sig kritisk overfor egne og andres erfaringer.

Kritisk rationalisme ligger ligesom positivismen indenfor empiricismen, hvilket betyder at de beskæftiger sig med det der kan observeres. Dens ontologi er derved det, der er tilgængeligt for sanserne, det observerbare. De kritiske rationalister har et andet syn på objektivitet end positivisterne. Hvor positivisterne mener, at virkeligheden er objektiv og derfor indiskutabel, mener kritisk rationalisme, at objektiviteten findes når der blandt fagfolk er dannet en intersubjektiv enighed.

Betingelserne, der skal være til stede for frembringelsen af viden, er objektive og falsificerbare teorier, hvilket forudsætter deres metodologi; deduktion. Her genereres en hypotese, hvoraf man udleder empiriske konsekvenser, som afprøves gennem observation. Teorierne kan kun falsificeres, og man kan aldrig bevise teorien. Dette skyldes, at Popper mener at induktion ikke er mulig. Grunden er, at man ifølge ham, kun har et endeligt antal observationer og derfor ikke kan bevise at noget er universelt, fordi vi aldrig kan vide om det vil være anderledes i fremtiden (Gilje og Grimen, 1995, p.70). Et andet aspekt man altid skal være opmærksom på er, at alle observationer er teoriladede. Det skyldes, at man ikke kan observere uden at være klar over, hvad der skal observeres. Derfor findes der ikke teori-uafhængig observation.

Videnskabelige hypoteser skal udelukke mindst et forhold i universet for at det kan kaldes videnskab. Videnskabeligheden ved en teori stiger, jo nemmere det er at falsificere den. Ved at gøre den nem at falsificere bliver den mere informativ, og derved brugbar (Andersen, 1992, p.107).

Kritik af kritisk rationalisme

Intersubjektivt betyder mellem mennesker, hvilket ikke er det samme som objektivt. Disse forhold sætter kritisk rationalisme lig hinanden. Herigennem kritiseres de kritiske rationalister for hverken at være kritiske eller rationelle

Litteratur

Andersen, H.(RED) (1992): "Sociologi- en grundbog til et fag". København: Hans Reit-zels Forlag.

Gilje, N. og Grimen, H. (1995): "Samfunnsvitenskapenes forutsetninger". Oslo: Universitets forlaget.

Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.