Artikler

Antipsykiatrien - Ronald David Laing
Antipsykiatrien har i stort omfang kritiseret den etablerede psykiatri for at være skadelig især med hensyn til den skæpsis overfor medicinering af skizofrene. Denne retning indenfor psykologi har været meget omdiskuteret og i mange år.
Aristoteles´ logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles´ syn på logik og metafysik.
Biologisk Psykiatri
Her fremlægges og diskuteres forskellige biologiske forklaringer på skizofreni.
Dekonstruktion - Jaques Derrida
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.
Den maskuline dominans
I bogen "Den maskuline dominans" diskuterer Pierre Bourdieu diskrimination og andre problemer i forbindelse med ligestilling. Marxismens og feminismens løsninger på ligestillingsproblemer kritiseres og sidst diskuteres den maskuline og feminine seksualitet som historisk konstruerede fænomener.
Diskurs og lingvistik ifølge Fairclough og Foucault
Her fremlægges Michel Foucaults kritik af den lingvistiske tilgang til diskurs, som bl.a. Norman Fairclough benytter.
H. Paul Grice: Implikatur
H. Paul Grice står for en sprogteori om implikatur.
Hermeneutik
Her kan du læse om hermeneutikken som er en filosofisk retning der beskæftiger sig med fortolkning.
John Langshaw Austin: Talehandlingsteorien
John Langshaw Austin er ophavsmand til talehandlingsteorien, som hans elever John R. Searle og H. Paul Grice videreførte.
Keynesianisme - John Maynard Keynes
Keynesianisme står for at staten kan regulere efterspørgsel gennem at øge eller begrænse pengestrømmen i samfundet og derved kontrollere inflation og arbejdsløshed.
Kritisk rationalisme - Karl Raimund Popper
Kritisk rationalisme er en empiricistisk videnskabsteori der står for at viden ikke kan bevises universelt. Gennem falsifikation forsøges det at afvise teorier, hvis teorien ikke afvises så får den status som sandhed indtil den muligvis senere bliver falsificeret.
Liberalisme og kapitalisme - Adam Smith
Liberalismen lægger vægt på den frie vilje og et marked der ikke skal være statsreguleret.
Loren Mosher
Mosher førsøger i praksis at gennemføre tankegangen fra antipsykiatrien i den psykiatriske behandling.
Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.
Marxisme - Karl Marx og Friedrich Engels
Her kan du læse en introduktion til marxismen.
Michel Foucault & magt - En kritik
Her fremlægges og diskuteres Jean Baudrillards og Dag Hedes kritik af Foucaults magtbegreb.
Sigmund Freud om narcissisme og skizofreni
Den sekundære narcissisme er en tilbagetrækning fra verden. Selvom psykoanalysen, ifølge Freud, ikke kan benyttes på skizofrene har den alligevel en psykologisk forklaring på hvad skizofreni er og hvordan den fremkommer.
Nikolas Rose
Rose benytter, med baggrund i en foucaultsk tradition, begrebet psy-teknikker til at kritisere den måde mennesker i dag disciplineres til at opfatte sig selv på.
Norman Faircloughs diskursanalyse
Her fremlægges en lingvistisk version af diskursanalysen.
Nyere Psykoanalyse
Her fremlægges Harry Stack Sullivans interpersonelle psykoanalyse, samt objekt-relations-teorien som Donald W. Winnicott og W. Ronald D. Fairbairn beskæftiger sig med.
Pierre Bourdieu
Her introduceres Bourdieus centrale begreber og videnskabsteoretiske overvejelser.
Positivisme
Positivismen, også kaldet logisk empiricisme, er en empiricistisk videnskabsteori der står for at virkeligheden kan opfattes og at det er muligt at skabe universel viden.
Praksis implementering af Bourdieu
I denne artikel diskurteres det hvordan man i praksis kan benytte Pierre Bourdieu.
Prostitution
Margaretha Järvinen undersøger hvordan forskere fra forskellige videnskabsteoretiske tilgange har diskuteret prostitution.
Psykoanalysen - Sigmund Freud
Her fremlægges psykoanalysen, som er en retning indenfor psykologi hvor der lægges vægt på at mennesket i høj grad styres af ubevidste forhold.
Queer Theory - Judith Butler
Judith Butler arbejder med Queer Theory hvis fokus er køn med baggrund i dekonstruktionen hos Jaques Derrida.
Rational Choice
Rational choice også kaldet valghandlingsteorien ser mennesket som et rationelt kalkulerende individ der handler nyttemaksimerende.
Relativisme
Her forklares hvad relativisme er og derudover diskuteres hvordan Platon og Thrasymachos definerer retfærdighed forskelligt.
Rene Descartes metode
Her introduceres Rene Descartes rationalistiske metode.
Solidaritet ifølge Emile Durkheim
Her fremlægges Durkheims begreber mekanisk og organisk solidaritet.
Solidaritet ifølge Zygmunt Bauman
Bauman konstruerer et solidaritetsbegreb der bygger på en postmoderne tankegang.
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.