Positivisme

Originalt af Line Groes, Berit Mathiesen, Joachim Ohrt Fehler og Johan Iversen.

Denne version er omskrevet og redigeret til webbrug af Joachim Ohrt Fehler.

Positivismen, også kaldt Logisk empirisme, opstod i 1920'erne udfra et ønske om at fremme videnskabelighed og undergrave det metafysiske aspekt i vidensproduktion (Gilje og Grimen,1997, p.47). For positivismen er sandhed, altså gyldig viden, universiel. Universiel skal her henvise til altid, alle steder og til alle tider.

Positivismen ligger indenfor empiricismen, hvilket betyder at den går ud fra, at man kun kan få videnskabelig viden om det sanselige og det der eksisterer. Dens ontologi er det, der er givet for sanserne, og som ifølge af dette kan observeres objektivt. Den logiske empirismes ontologi deler universet op, i det der kan sanses og eksisterer, og det metafysiske som er oversanseligt og som er, men ikke eksisterer, som videnskabeligt studieobjekt. Dermed forkaster positivismen det metafysiske som vidensobjekt, da det ikke kan observeres og måles. Forudsætninger for frembringelse af viden bliver derved, at der er en virkelighed der kan sanses, hvilket dermed er deres epistemologi.

Metodologien, som positivismen benytter sig af, er induktion. Induktion har observation som udgangspunkt, hvilket skal resultere i beskrivende udsagn. Herefter skal der foretages en abstraktion, dvs. at man fjerner det subjektive og sanselige fra det observerede. Dette gør det objektivt, og derved muligt for andre at sanse det samme. Det sidste, der skal til, er en generalisation, hvilket medfører at det observerede bliver universelt. Videnskabsmanden skal redegøre for sin metode, for at en anden person skal kunne observere det samme på et andet tidspunkt. Det er gennem muligheden for at efterprøve en påstand at den er verificerbar (Gilje og Grimen, 1997, p.54). Kun på denne måde frembringes gyldig viden. Kriteriet for gyldig viden er, at der er korrespondance mellem Positivismens epistemologiske distinktioner; tænken og væren, subjekt og objekt, partikulært og universielt.

Litteratur

Gilje, N. og Grimen, H. (1995): "Samfunnsvitenskapenes forutsetninger".Oslo: Universi-tets forlaget.

Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.